אתר העירייה שיתוף הציבור דו''ח מצב קיים הצעת קוי היסוד טיוטת התכנית דבר מהנדס העיר דבר ראש העיר

הבהרה

מסמך זה הוכן ונערך במסגרת הליכי תכנון
לשם הכנת תכנית מתאר מקומית חדשה לעיר חיפה.
למסמך ככזה אין כל מעמד משפטי מחייב,
ואין להסתמך עליו ו/או להשתמש בו
זולת למטרת הליכי התכנון הנ"ל.


המפות המוצגות נועדו למטרות אינפורמטיביות בלבד.
אין להן כל מעמד סטטוטורי.
יש לראות בהן מגמה כללית לשימוש/ייעוד/איתור/אבחנה עקרונית
ואין להקיש מהמידע למיקום מדוייק, גודל וגבול.
החומר מוצג במסגרת הליך תכנון תכנית המתאר בקנה מידה כלל עירוני ואזורי ולא ברמה מפורטת.

ברכת ראש העיר
דבר עורך התוכנית
רשימת חברי ועדת ההיגוי
רשימת חברי צוות תכנית המתאר
תוכן עיניינים מקוצר
פרק 1 - רקע כללי
פרק 2 - מצב תכנוני קיים: סקירת תכניות ומגמות תכנון
פרק 3 - המערך הפיסי של חיפה
פרק 4 - המרקם החברתי של חיפה
פרק 5 - הכלכלה העירונית חיפה
פרק 6 - מגמות בתיירות בישראל ובחיפה בעשור האחרון
פרק 7 - מערך נופי
פרק 8 - איכות והנדסת הסביבה
פרק 9 - תשתיות חשמל ותקשורת
פרק 10 - היבטים של סיכוני רעידות אדמה
פרק 11 - תחבורה
פרק 12 - תשתיות קיימות: מערכות המים, הביוב והניקוז