חיפוש לפי שם מלא

חיפוש לפי מינהל

חיפוש לפי יחידה

  
שםתפקידמינהליחידהכתובתטלפון
עו"ד יהב יונהראש העירהנהלת העירייהלשכת רה"עחסן שוקרי 14835-6356
לזר תמרמזכירת רה"עהנהלת העירייהלשכת רה"עחסן שוקרי 14835-5070
כרמון טליראש הלשכה וע/רה"עהנהלת העירייהלשכת רה"עחסן שוקרי 14835-6767
טרנו צחימנהל אגף הדוברות הסברה פרסום וניו מדיההנהלת העירייהאגף הדוברות הסברה פרסום וניו מדיהביאליק 3835-6754
יוגב סימונהממונה על פרסומי העירייההנהלת העירייהאגף הדוברות הסברה פרסום וניו מדיהביאליק 3835-6757
שטראים יוליהסגנית רה"עהנהלת העירייהלשכות סגני רה"עחסן שוקרי 14835-6992
בן שמחון נואיתמנהלת משאבי אנוש וארגון ואגף שרות ופניות הציבורהנהלת העירייהאגף שרות ופניות הצבורחסן שוקרי 14835-6932
זוסמן רותמנהלת מח' חופש המידעהנהלת העירייהאגף שרות ופניות הצבורחסן שוקרי 14835-6817
טל עופרמבקר העירייההנהלת העירייהמשרד מבקר העירייהחורי 3835-6763
עו"ד ימית קלייןיועה"מ לעירייההנהלת העירייההשרות המשפטיביאליק 3835-7076
סלע ברכהמזכיר העירהנהלת העירייהמזכיר העירחסן שוקרי 14835-6750
שפיגלשטיין אביבהס/מזכיר העיר וממונה ארגון ובקרההנהלת העירייהמזכיר העירחסן שוקרי 14835-6752
ד"ר רנד גליתמנהלת האגףהנהלת העירייהתכנון אסטרטגי ומחקרחסן שוקרי 14835-6934
מירב קובריגרומנהלת תוכניות חברתיות קהילתיותהנהלת העירייהתכנון אסטרטגי ומחקרחסן שוקרי 14835-6906
חכמה רוזימנהלת תוכניות אסטרטגיות רב תחומיותהנהלת העירייהתכנון אסטרטגי ומחקרחסן שוקרי 14835-6935
רוי דיאנהמזכירת המועצה, הועדות ורכזת מכרזיםהנהלת העירייהמזכירות המועצהחסן שוקרי 14835-6753
מרגלית גדימנכ"ל העירייההנהלת העירייהלשכת המנכ"לחסן שוקרי 14835-6710
דור גליתראש לשכההנהלת העירייהלשכת המנכ"לחסן שוקרי 14835-6710
בן שלום ישראלמנהל לשכת התאגידיםהנהלת העירייהלשכת המנכ"לחסן שוקרי 14835-6888
שריד רחלנציגת קשרי יזמיםהנהלת העירייהלשכת המנכ"לחסן שוקרי 14835-6222
טובול ניבמנהל עירונית ק.חיים וק.שמואלהנהלת העירייהעירונית ק.חיים וק.שמואלדגניה 33 קרית חיים835-7461
שלייפשטיין אליס/מנהל עירונית ק.חיים ושמואלהנהלת העירייהעירונית ק.חיים וק.שמואלדגניה 33 835-7464
פלד אריהמ"מ מנהל האגף ומנהל המח' לתכנון ופיתוח כ"אהנהלת העירייההמחלקה לתכנון ופיתוח כ"אביאליק 4835-6730
כהן סיגליתמנהלת המח' למחשוב כ"א ושכרהנהלת העירייההמחלקה לתכנון ופיתוח כ"אביאליק 4835-6776
דויטש שושיראש תחום מזכירות כללית ומינהלהנהלת העירייהדואר עירוניחסן שוקרי 14835-6028
פיינטוך ירוןמנהל שירותי פרטהנהלת העירייההמחלקה לשירותי פרטביאליק 4835-6726
סולומונס אורנהמנהלת המח' לקליטה ותנועת עובדים הנהלת העירייההמחלקה לשירותי פרטביאליק 4835-6833
פרג חייםמנהל ארגון ושיטות הנהלת העירייהארגון ושיטותברוולד 5835-6869
זלצר צבימנהל בית המשפט לעיניינים מקומייםהנהלת העירייהבית משפט לעינינים מקומייםפל ים 16835-6740
הנקין מיכלמנהלת ארכיון העירהנהלת העירייהארכיון העירגוטליב שומכר 204-6193424
רו"ח ואקים ג'אקיגזבר העירייה וראש מינהל הכספיםמינהל הכספיםהנהלת מינהל הכספיםחסן שוקרי 148356788
מרמלשטיין שמואלמנהל האגףמינהל הכספיםאגף התקציביםחסן שוקרי 14835-6836
זקס יצחק/צחימנהל תקציבי הממשלה בעירייה ורכז תקציבים בכירמינהל הכספיםאגף התקציביםחסן שוקרי 14835-6094
קדרון אמירמנהל המחלקה לתקציב פיתוחמינהל הכספיםאגף התקציביםחסן שוקרי 14835-6925
רפאלי רוניתמנהלת המחלקה לתמחירמינהל הכספיםאגף התקציביםחסן שוקרי 14835-6923
בן חיים רונימנהל האגףמינהל הכספיםאגף החשבותחסן שוקרי 14835-6794
רון מנחםחשב מינהלי ראשימינהל הכספיםאגף החשבותחסן שוקרי 14835-6022
לחם לאהממונה ניכויי שכר וקופות גמלמינהל הכספיםהמחלקה לבקרה ותשלומי ספקיםחסן שוקרי 14835-6520
חאזן קריסטיןמנהלת המחלקה לסליקה והתאמת בנקיםמינהל הכספיםהמחלקה להתאמת בנקיםחסן שוקרי 14835-6206
מושקטל זיוהמנהלת המח' לביטוחי העירייה מינהל הכספיםביטוחי העירייהחסן שוקרי 14835-6897
קניזו ליליממונה לתקבוליםמינהל הכספיםהמחלקה לתקבוליםברוולד 5835-6796
מרון דיבמנהל קופה ראשיתמינהל הכספיםקופה ראשיתחורי 3835-6896
ניג'ם רימונהמנהלת אגף אכיפת הגבייהמינהל הכספיםאגף אכיפת הגבייהברוולד 58356821
גולדמן זהבהראש צוות מגורים א'מינהל הכספיםאגף אכיפת הגבייהחורי 38353432
בלומנפלד תמרראש צוות מגורים ב'מינהל הכספיםאגף אכיפת הגבייהחורי 38353431
אקסלרוד לימורראש צוות שירותי קהלמינהל הכספיםאגף אכיפת הגבייהחורי 38353434
מאיר מיכל מנהלת מחלקת אכיפת גביית חניהמינהל הכספיםאגף אכיפת הגבייהחורי 38357786
עו"ד עידית חדר אוחיוןמנהלת מחלקה לגבייה חיצונית ואכיפת מים.מינהל הכספיםאגף אכיפת הגבייהברוולד 58356478
חנאן סעידחשבת האגףמערכת חינוך ותרבותתחום תרבותברוולד 5835-6642
שמואל רוטשילדמנהל מחלקת גביה מעסקים וחברותמינהל הכספיםאגף אכיפת הגבייהברוולד 58356007
גדיאל יוסימנהל האגףמינהל הכספיםאגף חיובי ארנונהחסן שוקרי 11835-6799
מסרי צבי שריתס/מנהל אגף ומנהלת מח' שרותי קהלמינהל הכספיםהמחלקה לשרותי קהלחסן שוקרי 11835-6746/7
פרץ משהעוזר גזבר העירייהמינהל הכספיםהנהלת מינהל הכספיםחסן שוקרי 14835-7298
חלילי מוחמדמנהל המחלקה לגביית שירותי חינוךמינהל הכספיםהמחלקה לשרותים נוספים בחינוךחסן שוקרי 11835-6913
עמוס זוארץמנהל אגף לוגיסטיקהמינהל הכספיםאגף לוגיסטיקהרח' י.ל. פרץ 32.8355700
אזולאי אמנוןס/מנהל אגף ומנהל המחלקה לרכש ואספקהמינהל הכספיםהמחלקה לרכש ואספקהיוסף לוי 24835-7420
מזרחי משהמנהל דפוס והוצאה לאורמינהל הכספיםדפוס והוצאה לאורחסן שוקרי 14835-6749
דביר מיכלמנהלת אגף מחשוב ומערכות מידעמינהל הכספיםאגף המחשוב ומערכות מידעברוולד 5835-6868
דוד קצבמנהל המחלקה לתשתיות מחשובמינהל הכספיםאגף המחשוב ומערכות מידעברוולד 5835-6871
הולצמן יוכיאחראית מכרזים,חוזים וכספיםמינהל הכספיםאגף המחשוב ומערכות מידעברוולד 5835-7985
ליסק ורדיתמנהלת המחלקה למערכות מידעמינהל הכספיםאגף המחשוב ומערכות מידעברוולד 5835-6460
וטרמן אריאל, אדר'מהנדס העירמינהל ההנדסההנהלת מינהל ההנדסהביאליק 38356800
גילה שרוןע/מהנדס העיר לתאום ואמרכלותמינהל ההנדסההנהלת מינהל ההנדסהביאליק 3835-6803
טרבלסי יפהחשבת מינהליתמינהל ההנדסההנהלת מינהל ההנדסהביאליק 38356713
פז פנינהמנהלת האגףמינהל ההנדסהאגף נכסים ושמאותביאליק 38356831
יוגב ישראלממונה על הפקעותמינהל ההנדסהאגף נכסים ושמאותביאליק 38357990
פינקוביץ דימיטרימנהל פרוייקטים וע/ מנהל האגףמינהל ההנדסהאגף לתכנון תנועה דרכים ונוףביאליק 3835-6877
פלדמן מרינהמנהלת המחלקה לתכנון דרכיםמינהל ההנדסההמחלקה לתכנון דרכיםביאליק 3835-6875
טלמור נטעממונה תכנון נוףמינהל ההנדסההיחידה לתכנון נוףביאליק 3835-6879
זסלבסקי ולד מנהל המחלקה לתכנון תנועהמינהל ההנדסההמחלקה לתכנון תנועהביאליק 3835-6873
פרוזר אליעזרמנהל האגףמינהל ההנדסהאגף לרישוי ופיקוח על הבניהביאליק 3835-6829
ברוור לילימנהלת המחלקה לפקוח על הבניהמינהל ההנדסההמחלקה לפיקוח על הבנייהביאליק 3835-6904
כץ ראובןמנהל המחלקה לרישוי בניהמינהל ההנדסההמחלקה לרישוי בנייהביאליק 3835-6816
בלייכר מלכה יהודיתממונה מזכירות הוועדה המקומית לתכנון ובניהמינהל ההנדסההמחלקה לקידום ומעקבביאליק 3835-6806
גריאני רפימנהל המחלקה לקידום ומעקבמינהל ההנדסההמחלקה לקידום ומעקבביאליק 3835-6922
אדריכל ליבמן ורדהמנהלת אגף תכנון עירמינהל ההנדסההמחלקה לתכנון עירביאליק 3835-6167
אינג' פרידמן רוזהמנהלת המחלקהמינהל ההנדסההמחלקה למידע אורבניביאליק 3835-6350
הראל פלג אורנהמנהלת המחלקה וממונה על תכנון ארוך טווחמינהל ההנדסההמחלקה לתכנון ארוך טווחביאליק 3835-6121
גבי אוזנהס/מנהל המחלקהמינהל ההנדסההמחלקה לרישוי עסקיםברוולד 5835-6413
בנו אדימנהל מרכז רישום ומידעמערכת חינוך ותרבותמרכז רישום ומידעהרב מרכוס 9835-6298
ענתבי שפרהמנהלת המחלקה לקדם יסודי מערכת חינוך ותרבותהמחלקה לקדם יסודיהרב מרכוס 9פקס-6447//835-6850
ד"ר מאגד חמרהמנהל המטהמערכת חינוך ותרבותמטה התנופה בחינוך הערביהרב מרכוס 9835-6301
ביאליס יאןיועץ אגף החינוך למדעים וטכנולוגיהמערכת חינוך ותרבותהמחלקה לתשתיות מחשובדרך הים 202835-7228
ארנון שמואלמנהל מק"מ ופורטל פדגוגימערכת חינוך ותרבותמק"מ ופורטל פטגוגיגוטליב שומכר 78511459
ברזילי רוניתמנהלת המחלקהמערכת חינוך ותרבותהמחלקה לספריותפבזנר 548667766/8
מיקי אפרתימנהל המחלקה לכ"אמערכת חינוך ותרבותהמחלקה לכ"אהרב מרכוס 9835-6343//פקס-835-6268
שילמן סוקולסקי אינהמנהלת המחלקה לחשבונות ותקציביםמערכת חינוך ותרבותהמחלקה לחשבונות ותקציביםחורי 3835-6855- //פקס-835-6071
מטלון גילהמנהלת המחלקה לתרבות תורניתמערכת חינוך ותרבותתחום תרבותברוולד 5835-6729
קופמר שלמהמנהל מרכז קהילתי נוה דודמערכת חינוך ותרבותמרכזים קהילתיים ומתנס"יםהמלך יהושפט 68380816
בן עזרא מימוןמנהל מרכז קהילתי בית אבא חושימערכת חינוך ותרבותמרכזים קהילתיים ומתנס"יםאבא הלל סילבר 718229278
כץ בן ציוןמנהל מרכז דתי נו"שמערכת חינוך ותרבותמרכזים קהילתיים ומתנס"יםהתיכון 398226517
שכטמן חייםמנהל מרכז קהילתי בית פאני קפלןמערכת חינוך ותרבותמרכזים קהילתיים ומתנס"יםהרותם 18599949
ארד יונאי חיהמנהלת מרכז בית היינה-בפועלמערכת חינוך ותרבותמרכזים קהילתיים ומתנס"יםהקונגרס 438413735
שנורמכר אריהמנהל מרכז ק.שמואלמערכת חינוך ותרבותמרכזים קהילתיים ומתנס"יםהתנאים 218716503
נטע דובריןמנהלת בית יד לבנים-חיפהמערכת חינוך ותרבותמרכזים קהילתיים ומתנס"יםהירקון 48 8254386
חזות משהמנהל מתנ"ס נווה יוסףמערכת חינוך ותרבותמרכזים קהילתיים ומתנס"יםהרב משאש 18129200
יניב-שוורץ עינבמנהלת הרשותמערכת חינוך ותרבותרשות לנוער וצעיריםחלוץ 38835-6852
בר יוסיממונה תקשורת קהילתית ובית מילרמערכת חינוך ותרבותרשות לנוער וצעיריםחלוץ 388379653
ברודר יעקבמנהל קהילת הדרמערכת שרותים חברתיים וקהילההנהלת מערכת חינוך ותרבותברוולד 58624231
בן לייש אילנהס/ראש מערכת ומנהלת המחלקה למשפחהמערכת שרותים חברתיים וקהילההנהלת מערכת שרותים חברתיים וקהילהשפרעם 108674243
בורנשטיין רבקהמנהלת המחלקה לילד ונוערמערכת שרותים חברתיים וקהילההנהלת מערכת שרותים חברתיים וקהילהשפרעם 108642142
רוזנר יצחקמנהל המחלקה לשיקוםמערכת שרותים חברתיים וקהילההנהלת מערכת שרותים חברתיים וקהילהשפרעם 108642141
מושקוביץ נחמהמנהלת המחלקה לשרותים חברתיים-כרמלמערכת שרותים חברתיים וקהילהלשכות רווחה אזוריותחורב 704-8354063
שפירא יעלמנהלת המחלקה לשרותים חברתיים-הדר הכרמלמערכת שרותים חברתיים וקהילהלשכות רווחה אזוריותפלים 7835-7600
סלומון מירימנהלת ניהול ידע ותכנוןמערכת שרותים חברתיים וקהילהלשכות רווחה אזוריותחורי 3835-5760
פרידמן ורדיתמנהלת המחלקה לשרותים חברתיים-ק.חייםמערכת שרותים חברתיים וקהילהלשכות רווחה אזוריותורבורג 78492869
עינב חדוהמנהלת ענף אישות ואפוטרופסותמערכת שרותים חברתיים וקהילהלשכות רווחה אזוריותפלים 78357649
מנשה קטימנהלת מרכז קשר הורים - ילדיםמערכת שרותים חברתיים וקהילהלשכות רווחה אזוריותיל"ג 38620906
בר דוד דוריתמנהלת המרכז למניעה ולטיפול באלימותמערכת שרותים חברתיים וקהילהלשכות רווחה אזוריותיל"ג 38677707
אמיר אילתמנהלת המרכז להדרכה וטיפול משפחתימערכת שרותים חברתיים וקהילהלשכות רווחה אזוריותיל"ג 38621986
אלמוג מומי מנהל המחלקה נוער, צעירים ושרותי תקוןמערכת שרותים חברתיים וקהילההמחלקה לנוער צעירים ושירותי תקוןי.ל.פרץ 32835-4236
אילן דודמנהל מחלקה לקשישמערכת שרותים חברתיים וקהילהלשכות רווחה אזוריותחורי 18355770
הספל יערהמנהלת מעון חוסןמערכת שרותים חברתיים וקהילהמעונות לטיפול באדם המפגר 8326155
קיניג טלימנהלת מרכז יום נסאומערכת שרותים חברתיים וקהילהמעונות לטיפול באדם המפגר 8511812
בן צבי ענתמנהלת אלוין ישראל סניף חיפהמערכת שרותים חברתיים וקהילהמעונות לטיפול באדם המפגרחורי 3835-7671
סטרול קרןמנהלת מעון יום שיקומי שחרמערכת שרותים חברתיים וקהילהמעונות לטיפול באדם המפגר 8384121
רוטקוביץ אורימנהל מ.ע.ש חיפהמערכת שרותים חברתיים וקהילהמעונות לטיפול באדם המפגר 8628134
ילקין סבטלנהמנהלת מרכז יום גילמערכת שרותים חברתיים וקהילהמעונות לטיפול באדם המפגר 8332266
הייט יצחקע/ראש מינהל תפעול לתאום ואמרכלותמינהל התיפעולהנהלת מינהל התיפעולהשומר 9835-7788
כהן יוסימנהל המוקד העירוניהנהלת העירייהמוקד עירוניביאליק 28356864
אינג' מוחמד חמודהממונה בטיחות עירונימינהל התיפעולבטיחות בעירייהביאליק 2 835-6759
עמרן נתןמנהל אגף התברואה מינהל התיפעולאגף התברואההשומר 18357764/62
דותן ברוךמ"מ סגן מנהל האגף ומבקר טיב ומנהל המחלקה לשרותים מונעיםמינהל התיפעולהמחלקה לשרותים מונעיםיוסף לוי 248353179
אלקבץ אלימנהל אגף שפ"עמינהל התיפעולאגף שיפור פני העיר - שפ"עהשומר 98357739
עבאס סוהילמנהל המחלקה לגנים ונוףמינהל התיפעולהמחלקה לאחזקת גנים ונוףהשומר 9835-7743
יעקובי דורוןמנהל המחלקה לתאורה ורמזוריםמינהל התיפעולהמחלקה לתאורה ורמזוריםהשומר 9835-7756
דנציגר יואבמנהל אגף תכנון תנועה דרכים ונוףמינהל ההנדסהאגף לתכנון תנועה דרכים ונוףביאליק 3835-6814
 מנהל האגףמינהל התיפעולאגף פיקוח עירוני ובטחוןהשומר 18357777
אורן מרסלמ"מ מנהל האגף ומנהל המחלקה למבצעיםמינהל התיפעולאגף פיקוח עירוני ובטחוןהשומר 1835-7777
חגית אדרי אלחרך תברואן ראשימינהל התיפעולאגף פיקוח עירוני ובטחוןהשומר 1835-7780/1
דוד אסוליןמנהל רשות החניהמינהל התיפעולרשות החניהחורי 18357778
יאיר זילברמן מנהל המחלקה לבטחון ושרותי חירוםמינהל התיפעולהמחלקה לבטחון ושרותי חירוםשפרעם 10835-6523/ // פקס-6415
לופו יעקבמנהל אגף החופים העירונייםמינהל התיפעולהחופים העירונייםחוף דדו צפון9114880
ד"ר דגן דרורמנהל השרותמינהל התיפעולהשרות הווטרינריאבא הלל סילבר 228236566
הלון אליאסמנהל המחלקה לצרכנות ומדי מיםמינהל התיפעולהמחלקה לצרכנות ומדי מיםביאליק 3835-7071
סתיו אברהםמנהל האגףחברות בת ותאגידים עירונייםתאגיד מי כרמלביאליק 3835-7031
גוגל אדוארדע/מנהל האגף לפרוייקטים וחרוםחברות בת ותאגידים עירונייםתאגיד מי כרמלביאליק 3835-7048
ארז איתןמנהל המחלקה לתכנון ושרותים הנדסייםחברות בת ותאגידים עירונייםתאגיד מי כרמלביאליק 3835-7035
אברהם אלימנהל המחלקה לתחנות שאיבה מים וביובחברות בת ותאגידים עירונייםתאגיד מי כרמלואדי רושמיה8324464
עיסמי עאמרמנהל המחלקה לאחזקת רשת המיםחברות בת ותאגידים עירונייםתאגיד מי כרמלאנילביץ 3א8514838/9
 חיפה שלנו - שינוי, ירוקים,שכונותסיעות במועצת העירייה חסן שוקרי 14835-6484
 אזרחי העירסיעות במועצת העירייה חסן שוקרי 14835-6486
 ליכוד - עם אחדסיעות במועצת העירייה חסן שוקרי 14835-6354
 חיפה אחת - התושב בעדיפות ראשונה - עבודהסיעות במועצת העירייה חסן שוקרי 14835-6485
 מפד"ל-מפלגה דתית לאומיתסיעות במועצת העירייה חסן שוקרי 14835-6355
 חד"ש-חזית דמוקרטית לשלום ושיויון בחיפהסיעות במועצת העירייה חסן שוקרי 14835-6481
 חיפה ביתנוסיעות במועצת העירייה חסן שוקרי 14835-6416
 קריית חיים נטוסיעות במועצת העירייה חסן שוקרי 14835-6483
 שילובסיעות במועצת העירייה חסן שוקרי 14835-6487
 ש"ס-התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורהסיעות במועצת העירייה חסן שוקרי 14835-6970
 (חיפה שבלב-דור שלם,מימד (מרצסיעות במועצת העירייה חסן שוקרי 14835-6482
 בל"ד - אל תג'מוע אלערבי אלחיפאיסיעות במועצת העירייה חסן שוקרי 14835-6482
 יהדות התורה והשבת אגודת ישראל דגל התורהסיעות במועצת העירייה חסן שוקרי 14835-6355
 הקשת החיפאית הירוקהסיעות במועצת העירייה חסן שוקרי 14835-6970
וקנין דודמ"מ יו"ר הארגוןארגוני עובדיםארגון העובדיםשפירא 5835-7887
ציבולבסקי אלכסנדרהיו"ר הארגוןארגוני עובדיםארגון האקדמאים במח"רחורי 3835-7955
כהן חווהקופת תגמולים של עובדי ע.חיפהארגוני עובדיםקופת תגמוליםביאליק 38355390//8512221/2
טל ניסיםמנכ"ל החברהחברות בת ותאגידים עירונייםהחברה למוזיאוניםשבתאי לוי 268530718
תרשיש נועהמנהלת המוזיאוןחברות בת ותאגידים עירונייםמוזיאון מאנה כץיפה נוף 898383482
לפלר דודמנכ"לחברות בת ותאגידים עירונייםהחברה לאמנות תרבות וספורט חיפההנשיא 1428353501
דגן מתימנהל האודיטוריום ומרכז רפפורטחברות בת ותאגידים עירונייםהחברה לאמנות תרבות וספורט חיפההנשיא 138353507
בן ג'ויה ניסים מנהל הסינמטקחברות בת ותאגידים עירונייםהחברה לאמנות תרבות וספורט חיפההנשיא 1388353525
יון חנהמנהלת בית הכטחברות בת ותאגידים עירונייםהחברה לאמנות תרבות וספורט חיפההנשיא 1388353513
גולן אברהםמנהל היכל הספורט,הספורטק ואצטדיון אתלטיקה קלהחברות בת ותאגידים עירונייםהחברה לאמנות תרבות וספורט חיפההנשיא 1388241012
קיז'נר מרקמנהל האיצטדיון העירוני ק.אליעזרחברות בת ותאגידים עירונייםהחברה לאמנות תרבות וספורט חיפההנשיא 1388553666
אפרתי ראובןמנהל מרכז קריגרחברות בת ותאגידים עירונייםהחברה לאמנות תרבות וספורט חיפההנשיא 1388334741
ד"ר אררט אתימנהלת המכון הביולוגי וגן החיותחברות בת ותאגידים עירונייםהחברה לאמנות תרבות וספורט חיפההנשיא 1388100476
אייל עודדמפיק ראשיחברות בת ותאגידים עירונייםהחברה לאמנות תרבות וספורט חיפההנשיא 1388353516
איינס מוטימנהל התזמורתחברות בת ותאגידים עירונייםהתזמורת הסימפונית החדשה חיפהאליהו חכים 68353508
שריף נועםמנהל מוסיקלי ומנצח התזמורתחברות בת ותאגידים עירונייםהתזמורת הסימפונית החדשה חיפהאליהו חכים 68353508
פפרקורן אבימנכ"ל החברהחברות בת ותאגידים עירונייםהחברה הכלכליתמרכז תעשיות מדע8550150
מנור אילןמנכ"ל חברת שקמונהחברות בת ותאגידים עירונייםחברה ממשלתית-עירונית לשקום הדיורהנמל 488672504
משה יוחאימנהל מערכת חיפהחברות בת ותאגידים עירונייםהחברה לאוטומציהברוולד 58615758(4758)
מגיד דורוןמנכ"לחברות בת ותאגידים עירונייםיפה נוף,תחבורה ותשתיות בע"מביאליק 3074-7880000
לויטה ערןסמנכ"ל תחבורה ותשתיותחברות בת ותאגידים עירונייםיפה נוף,תחבורה ותשתיות בע"מביאליק 3074-7880000
בר-און מיכהסמנכ"ל לבניה ציבוריתחברות בת ותאגידים עירונייםיפה נוף,תחבורה ותשתיות בע"מביאליק 3074-7880000
רגב אריה , טפסר בכירמפקד השרותחברות בת ותאגידים עירונייםאיגוד ערים-שרותי כבאותחלץ 98601221
בן חיים עמימנהל המכוןחברות בת ותאגידים עירונייםאיגוד ערים-מכון לטיהור מי שופכיןהאשלג8410681
צור משהמנכ"ל העמותהחברות בת ותאגידים עירונייםעמותה לתיירות ונופש חיפהבן גוריון 488535606/5
דביר שלמהמנכ"לחברות בת ותאגידים עירונייםקופת חסכון לחינוך-חסךהחלוץ 388664027
הדר אבישימנהל הכרמליתחברות בת ותאגידים עירונייםהכרמלית חיפההנשיא 1228376870
גרבר דרורמנכ"ל התיאטרוןחברות בת ותאגידים עירונייםהתאטרון העירוני חיפהפבזנר 508600504
ד"ר רופא אמנוןמנכ"ל ביה"חחברות בת ותאגידים עירונייםמרכז רפואי-בני ציוןגולומב 478359666
שימקו ארזמנהל אדמיניסטרטיביחברות בת ותאגידים עירונייםמרכז רפואי-בני ציוןגולומב 478359222
רוברט ראובןיו"ר ההנהלהחברות בת ותאגידים עירונייםרשות נחל הקישוןמעגן הדייג,מפרץ חיפה8404404
ניסים שרוןמנהלת הרשותחברות בת ותאגידים עירונייםרשות נחל הקישוןמעגן הדייג,מפרץ חיפה8404404