Skip Navigation Links
בית משפט לעניינים מקומיים
* בית משפט לעניינים מקומיים פועל על-פי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ''ד-1984.

* במקומות שקבע שר המשפטים, יושב בית משפט השלום גם כבית משפט לעניינים מקומיים.

* סמכותו - לדון בעבירות לפי פקודת העיריות, לפי פקודת המועצות המקומיות, לפי חוק התכנון והבניה, התשכ''ה-1965, ולפי תקנות צווים וחוקי עזר על פיהם, וכן בעבירות לפי חיקוקים שפורטו בתוספת השלישית לחוק בתי המשפט כאמור.

* שופטי בית המשפט לעניינים מקומיים הינם שופטי בית משפט השלום.

* מזכירות בית המשפט כפופה מינהלית להנהלת עיריית חיפה ואחראית על ניהול המערך המינהלי של בית המשפט כגון: פתיחת תיקי בית המשפט, קביעת מועדי משפט, הזמנת נאשמים ועדים, הוצאת צווי הבאה לנאשמים שלא התייצבו לדיון, הזנת החלטות השופט במערכת הממוחשבת והזנת גזרי הדין, הפקת שוברי תשלום ועוד.

* ההנחיות המקצועיות ניתנות למזכירות בית המשפט ע''י הנהלת בתי המשפט.

בית המשפט לעניינים מקומיים דן בעבירות פליליות על חוקים שונים:עבירות על חוק התכנון והבניה

קיום דיון/דיונים בעבודות בניה אשר בוצעו ללא היתר מאת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה למרחב תכנון מקומי חיפה, אף על-פי שביצוען טעון היתר כאמור.

כנ''ל לגבי הפריפריה של חיפה - תיקים של הוועדה המחוזית.

קיום דיון/דיונים בהוצאת צווי הפסקת עבודה, בהוצאת צווי מניעת פעולות מתן הוראות ביחס למבנים מסוכנים, הוצאת צווי הריסה, החלטות בנושא אי ציות לצו בית המשפט וצווי הריסה מינהליים, צווי הריסה שיפוטיים וכיו''ב.

עבירות על חוק רישוי עסקים

עריכת דיונים בנושאי עסקים ללא רשיון מאת עיריית חיפה לפי חוק רישוי עסקים, התשכ''ח-1968, ולפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ''ה-1995.
עריכת דיונים בהוצאת צווי סגירה, הוראות בנושא שימוש חורג, הוראות פיקוח על מכירת בשר וכיו''ב.

עבירות על חוקי עזר

חוקי המדינה:
עקירת עצים
פקוח על כלבים
פקוח על מכירת בשר ומוצריו
אחזקת בעלי חיים
חדרי הסקה ודלק
חוק חינוך חובה
ענוג ציבורי - יום זיכרון
צעצועים מסוכנים
הזרמת שפכים
עישון

חוקי עזר עירוניים:
רוכלות
מקלטים
שפיכת פסולת בניה
מודעות ושלטים
שמירת הסדר והניקיון
גידור דוכנים (ביטחון)


ברירת משפט

עריכת דיונים בתיקי חניה שבהם אזרחים ביקשו להישפט.

בקשות שונות

בקשות שונות המוגשות למזכירות בית המשפט בנושאים השונים בהם דן ביהמ''ש כפי שפורט לעיל, כגון:
-      בקשה לביטול צו הריסה מינהלי.
-      בקשה לביטול צו סגירה מינהלי.
-      בקשה למתן צווים שונים וכיו''ב.